Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 За нас

За нас

Регионална здравна инспекция гр. Бургас (РЗИ) е административна структура на подчинение на министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на област Бургас. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка.

Ръководство

ДИРЕКТОР: д-р Георги Паздеров

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР: д-р Даниела Боздукова

ГЛ. СЕКРЕТАР: Багряна Петкова

Цели на администрацията за 2022г.

Отчет за изпълнение на целите за 2021г.

Финансов отчет на администрацията за 2021г.

Бюджет на администрацията за 2021г.

Декларации по чл. 12, т.1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ