Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Регистри
Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции 

Регистърът се създава и поддържа в РЗИ Бургас съгласно изискванията на Наредба № 9 от 21 март 2005 г.“ за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции“, обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г.изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г.изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.

Регистърът е създаден и се поддържа с Microsoft Excel 2010. За ползването му от по – ниски версии на Microsoft Office e необходимо наличието на конвертираща програма.

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Бургас

ПЪРВИЧНА ПОМОЩ

Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – АИП ПМП

Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – АГП ПМП

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – АИП ППДМ

Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина – АГП ППДМ

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – АИП СМП

Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – АГП СМП

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина – АИП СПДМ

 

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Амбулатория за индивидуални здравни грижи

 

ЦЕНТРОВЕ

Медицински център – МЦ

Дентален център – ДЦ

Медико-дентален център – МДЦ

Диагностично-консултативен център – ДКЦ

 

ЛАБОРАТОРИИ

Медико-диагностична /клинична/ лаборатория – МДЛ

Медико-техническа лаборатория – МТЛ

 

ХОСПИСИ

Хоспис

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистърът се създава и поддържа в РЗИ Бургас съгласно изискванията на чл.171 (1) от Закона за здравето.

Изискванията към лицата по този регистър са определени в:

Наредба 7/01.03.2005г.

Заявление за регистрация

Заявление за промяна

Заявление за заличаване

Съгласие по образец

Книга за посещения

Таксата за регистрация е 100лв., съгласно Тарифа /ПМС №7/17.01.2005г., ДВ. 9/ 25.01.2005г./

За допълнителна информация – тел. 056 807 306; 056 807 311