Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Регистри

Регистри

Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции  – файлът се генерира автоматично с разширение (.xls)  и е актуален към момента на изтегляне.

Регистърът се създава и поддържа в РЗИ Бургас съгласно изискванията на Наредба № 9 от 21 март 2005 г.“ за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции“, обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г.изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г.изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.

Регистърът е създаден и се поддържа с Microsoft Excel 2010. За ползването му от по – ниски версии на Microsoft Office e необходимо наличието на конвертираща програма.

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в Област Бургас
Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистърът се създава и поддържа в РЗИ Бургас съгласно изискванията на чл.171 (1) от Закона за здравето.

Изискванията към лицата по този регистър са определени в:

Наредба 7/01.03.2005г.

Заявление за регистрация

Заявление за промяна

Заявление за заличаване

Съгласие по образец

Книга за посещения

Таксата за регистрация е 100лв., съгласно Тарифа /ПМС №7/17.01.2005г., ДВ. 9/ 25.01.2005г./

За допълнителна информация – тел. 056 807 306; 056 807 311

Регистър на издадените от РЗИ-Бургас разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина по реда на чл.5 от Наредба № 5
Информация за регистрираните в Област Бургас лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Информация за регистрираните в Област Бургас лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите можете да откриете тук

Информация относно лечебните заведения за болнична помощ в Област Бургас

Информация относно лечебните заведения за болнична помощ в Област Бургас можете да откриете тук