BulgarianEnglish
BulgarianEnglish

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Административни услуги
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" /АПФСО/

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ /АПФСО/

0003Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 Заявление по образец

0477Издаване на заверен запис и допълнителен екземпляр от документ

 Заявление по образец

 Заявление по образец за издаване на заверено копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

2133Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

Заявление по образец

2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. УП-2), въз основа на ведомости и/или други документи намиращи се в архива и/или служебното/трудовото досие на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

Заявление по образец

Дирекция "Медицински дейности" /МД/

Дирекция „Медицински дейности“ /МД/

0341Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление аптеки

Заявление ЛЗИБП

0465Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Заявление по образец

0685Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Заявление по образец

1088Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление по образец

1336Прекратяване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Заявление по образец

1349Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Заявление по образец

Заявление за промяна по образец

Заявление за закриване по образец

Декларация

1660Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Заявление за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност

Заявление за извършване на комплексна оценка за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център

* Заявлението се подава до министъра на здравеопазването

Заявление за разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ или комплесен онкологичен център

* Заявлението се подава до министъра на здравеопазването

1793Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление по образец

Книга за посещения по образец

Съгласие по образец

Удостоверение за регистрация     

Заявление промяна по образец

2155Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление по образец

Регистър

2241Издаване на становище за унищожаване на лекарства

Заявление по образец

Заповед за бракуване на лекарства

3041Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти отлечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Заявление за регистрация

Заявление за промяна по образец

Декларация

Удостоверение

Дирекция "Обществено здраве" /ОЗ/

Дирекция „Обществено здраве“ /ОЗ/

0258Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

0259. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове (УП) и за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на терен (площадка)

Заявление – здравно заключение

Заявление – здравно заключение ИЙЛ

0268Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

0466Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заявление за регистрация

Уведомление за промяна

0882Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1089Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

Заявление по образец

Разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната

1338Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (по реда на ЗУТ)

Заявление по образец

1350Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Заявление по образец

1552Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ

Уведомление

Уведомление-промяна

Уведомление-транспортно средство

1553Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Заявление по образец

1795Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Заявление по образец

1870Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект (внесен за разглеждане на експертен съвет в РЗИ-Бургас)

Заявление по образец

3047. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

Заявление по образец

Декларация

Достъп до обществена информация

Р Е Д за подаване на искания за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Бургас

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. в звеното за административно обслужване на РЗИ – гр.Бургас, ул.”Александровска” № 120, ет.1, гише № 104 и 105, или по поща/куриер.
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-burgas.com
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ-Бургас  за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4.  Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация представляваща служебна тайна / в срокове по чл.34 от ЗЗКИ/съгласно списъка на категориите информация определена като служебна тайна в РЗИ Бургас, утвърден със Заповед № РД 15-506/22.11.2017г.
 5. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  5.1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  5.2. устна справка;
  5.3. копия на материален носител;
  5.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
 6. Преглед на документите се извършва в заседателната зала на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемо – предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед № ЗМФ – 1472 / 29.11. 2011 г. на Министъра на финансите. Разходите могат да бъдат заплатени: в брой или чрез ПОС-терминал в звеното за административно обслужване на РЗИ-Бургас – гр. Бургас ул. „Александровска” № 120, ет.1, гише № 108, от 8.30 до 17.00 ч. или по банкова сметка:

Банка ДСК

BIC STSABGSF IBAN BG82STSA93003100600801

 

 1.   Отчет по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите през 2020 година в РЗИ- Бургас заявления за достъп до обществена информация

 

 1. Списък по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация  на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ– Бургас през 2021 година.

 

 1.   Списък по чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация издадените актове от Директора на РЗИ-Бургас в изпълнение на неговите правомощия през 2019 г.

 

 1. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Глава трета на ЗДОИ.
 2. 1 Вътрешни правила на РЗИ Бургас за предоставяне на достъп до обществена информация