Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Административни услуги

Административни услуги, образци   

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РЗИ – Бургас

Вътрешни правила:

Приложение 1  Протокол за устно заявяване на административна услуга

Приложение 2 – Заявление за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, оредиставяни от РЗИ-Бургас за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 год.

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ-Бургас

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" /АПФСО/

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ /АПФСО/

0003Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 Заявление по образец

0477Издаване на заверен запис и допълнителен екземпляр от документ

 Заявление по образец

 Заявление по образец за издаване на заверено копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

2133Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

Заявление по образец

2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. УП-2), въз основа на ведомости и/или други документи намиращи се в архива и/или служебното/трудовото досие на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

Заявление по образец

Дирекция "Медицински дейности" /МД/

Дирекция „Медицински дейности“ /МД/

0341Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление аптеки

Заявление ЛЗИБП

0465Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Заявление по образец

0685Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Заявление по образец

1088Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление по образец

1336Прекратяване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Заявление по образец

1349Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Заявление по образец

Заявление за промяна по образец

Заявление за закриване по образец

Декларация

1660Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Заявление за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност

Заявление за извършване на комплексна оценка за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център

* Заявлението се подава до министъра на здравеопазването

Заявление за разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ или комплесен онкологичен център

* Заявлението се подава до министъра на здравеопазването

1793Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление по образец

Книга за посещения по образец

Съгласие по образец

Удостоверение за регистрация     

Заявление промяна по образец

2155Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление по образец

Регистър

2241Издаване на становище за унищожаване на лекарства

Заявление по образец

Заповед за бракуване на лекарства

3041Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти отлечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Заявление за регистрация

Заявление за промяна по образец

Декларация

Образец-електронна форма

Удостоверение

Дирекция "Обществено здраве" /ОЗ/

Дирекция „Обществено здраве“ /ОЗ/

0258Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

0259. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове (УП) и за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на терен (площадка)

Заявление – здравно заключение

Заявление – здравно заключение ИЙЛ

0268Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

0466Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заявление за регистрация

Уведомление за промяна

0882Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1089Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

Заявление по образец

Разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната

1338Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (по реда на ЗУТ)

Заявление по образец

1350Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Заявление по образец

1552Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ

Уведомление

Уведомление-промяна

Уведомление-транспортно средство

1553Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Заявление по образец

1795Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Заявление по образец

1870Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект (внесен за разглеждане на експертен съвет в РЗИ-Бургас)

Заявление по образец

3047. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

Заявление по образец

Декларация