Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Аптеки

Аптеки в област Бургас

Регистър на аптеките в Република България, в това число и на аптеките в Област Бургас, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, може да разгледате в сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата на следния адрес:

http://www.bda.bg/bg/регистри/регистри-на-търговци-и-производители

ОТНОСНО притежателите на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Съгласно чл. 39 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите до 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в Регионална здравна инспекция декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1 ЗКНВП. Декларацията може да изтеглите тук.