Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Електронни услуги

Електронни услуги

Подаването на електронни документи от граждани и юридически лица, свързани с извършването на електронни административни услуги,  се осъществява чрез официалната електронна поща на РЗИ Бургас –rzi@rzi-burgas.bg, след подписване на документите с електронен подпис /КЕП/.

Електронните административните услуги, предоставяни от РЗИ-Бургас, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)

Необходимо е да притежавате профил в Системата  за сигурно електронно връчване  като  регистрацията се осъществява чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), ПИК на НАП или с ПИК на НОИ.

Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo

Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услугиhttps://pay.egov.bg/

Електронни административни услуги предоставяни от РЗИ-БУРГАС през Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)

Списък на административни услуги, предоставяни от РЗИ-Бургас

 

Код на услугата в Административния регистър Наименование на услугата
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения
341 Предоставяне на специални формуляри на търговци на едро и аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
467 Издаване на международен сертификат за имунизации
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка
1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум