Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Р Е Д за подаване на искания за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Бургас

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. в звеното за административно обслужване на РЗИ – гр.Бургас, ул.”Александровска” № 120, ет.1, гише № 104 и 105, или по поща/куриер.
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-burgas.bg
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ-Бургас  за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4.  Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация представляваща служебна тайна / в срокове по чл.34 от ЗЗКИ/съгласно списъка на категориите информация определена като служебна тайна в РЗИ Бургас, утвърден със Заповед № РД 15-506/22.11.2017г.
 5. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  5.1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  5.2. устна справка;
  5.3. копия на материален носител;
  5.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
 6. Преглед на документите се извършва в заседателната зала на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемо – предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.  Разходите могат да бъдат заплатени: в брой или чрез ПОС-терминал в звеното за административно обслужване на РЗИ-Бургас – гр. Бургас ул. „Александровска” № 120, ет.1, гише № 108, от 8.30 до 17.00 ч. или по банкова сметка:

Банка ДСК

BIC STSABGSF IBAN BG82STSA93003100600801

 

 1. Отчет по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите през 2022 година в РЗИ- Бургас заявления за достъп до обществена информация

 

 1. Списък по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация  на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ– Бургас през 2023 година

 

 1. Списък по чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация издадените актове от Директора на РЗИ-Бургас в изпълнение на неговите правомощия през 2022 г.

 

 1. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Глава трета на ЗДОИ.
 2.  Вътрешни правила на РЗИ Бургас за предоставяне на достъп до обществена информация
 3. Списък на издадени от директора на РЗИ-Бургас общи административни актове през 2022 година