Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Р Е Д за подаване на искания за достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Бургас

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. в звеното за административно обслужване на РЗИ – гр.Бургас, ул.”Александровска” № 120, ет.1, гише № 104 и 105, или по поща/куриер.
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-burgas.bg
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ-Бургас  за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4.  Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация представляваща служебна тайна / в срокове по чл.34 от ЗЗКИ/съгласно списъка на категориите информация определена като служебна тайна в РЗИ Бургас, утвърден със Заповед № РД 15-506/22.11.2017г.
 5. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  5.1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  5.2. устна справка;
  5.3. копия на материален носител;
  5.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
 6. Преглед на документите се извършва в заседателната зала на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемо – предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.  Разходите могат да бъдат заплатени: в брой или чрез ПОС-терминал в звеното за административно обслужване на РЗИ-Бургас – гр. Бургас ул. „Александровска” № 120, ет.1, гише № 108, от 8.30 до 17.00 ч. или по банкова сметка:

Банка ДСК

BIC STSABGSF IBAN BG82STSA93003100600801

 

 1. Отчет по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите през 2022 година в РЗИ- Бургас заявления за достъп до обществена информация

 

 1. Списък по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация  на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ– Бургас през 2023 година

 

 1. Списък по чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация издадените актове от Директора на РЗИ-Бургас в изпълнение на неговите правомощия през 2022 г.

 

 1. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Глава трета на ЗДОИ.
 2. 1 Вътрешни правила на РЗИ Бургас за предоставяне на достъп до обществена информация