Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Наркотични вещества

Наркотични вещества и прекурсори

Формуляри:

Заявление за предоставяне на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества (Наредба №21 от 12.10.2000 г.) – липсва файл

Заявление за специални рецептурни бланки със зелен и жълт цвят (Приложение № 2 и Приложение 3 към ЗКНВП) – липсва файл

Декларация  за специални рецептурни бланки – липсва файл

Декларация по чл. 39 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – липсва файл

Нормативна база

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба № 3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба

Наредба № 4 от 04март2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба № 7 от 26 януари 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества

Инструкция № 2 от 17 май 2001 г. за приемане за съхранение на наркотични вещества и прекурсори от приложения № 2, 3 и 4 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите при преустановяване на дейност, отмяна на лицензия и изтичане на действието на лицензия

Инструкция № 2 от 23 септември 2004 г. за условията и реда, при които специализираните служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на Националната служба по наркотичните вещества към Министерството на здравеопазването и инспекторите по наркотични вещества към Районните центрове по здравеопазване при осъществяване на контролната им дейност

ПМС № 320 от 22 декември 2003 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, одобрена с постановление № 2 на Министерския съвет

Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Извадка от Тарифата за таксите

Образци на всички видове заявления, молби и указания за попълването им може да намерите на сайта на Министерство на здравеопазването –  www.mh.government.bg, в раздел „Административно обслужване“