Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 ЛККомисия

Лекарска консултативна комисия

Общи и специалициализирани лекарски консултативни комисии в област Бургас

Заповедите за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.


СПИСЪК ЛКК- 2024г. на Лечебни заведения за болнична помощ -област Бургас, определени със Заповед на директора на РЗИ-Бургас

СПИСЪК ЛКК- 2024г. на Лечебни заведения за извънболнична помощ -област Бургас, определени със Заповед на директора на РЗИ-Бургас

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ – Бургас

СПИСЪК на съставите на ТЕЛК  – област Бургас

Заявление-декларация-образец може да изтеглитеПриложение-№-11-Заявление-декларация

    

Формуляри

Предложение за състав на ЛКК

Предложение за промяна в състава на ЛКК