Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Архив

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

 2020 

Събиране на оферти с обява в изпълнение на дейности по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020Г.

Събиране на оферти с обява, с предмет: – „Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“

Обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура”

 2019 

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово оборудване и надграждане на локална компютърна мрежа“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежов суич“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърни устройства и мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“  по следните  три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на високоскоростни мултифункционални устройства“; Обособена позиция № 2 „Доставка на NAS устройство“; Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на РЗИ-Бургас“

 Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично ново, неупотребявано моторно превозно средство тип М1- пътнически микробус, за нуждите на РЗИ-Бургас“

 Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на два еднакви фабрично нови, неупотребявани леки автомобили- категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас, чрез наем за срок от 36 месеца“.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: –„Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2019/2020г.“

 2018 

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“.

„Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил за нуждите на РЗИ-Бургас“.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“

„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с три обособени позиции- Обособена позиция № 1 „Доставка на дейонизатор“, Обособена позиция № 2 „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“, Обособена позиция № 3 „Доставка на муфелна пещ“

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.

„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“. Обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама дозиметър“; Обособена позиция № 2 „Доставка на спектрофотометър“;

  2017 

Периодични доставки чрез покупка на биопродукти, ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични серуми; антибиотични дискове; E – Tests; диагностични бактериологични тестове; сухи хранителни среди и готови за употреба среди- среди за клинична микробиология, среди за санитарна микробиология, среди за козметика, среди за обща употреба; ампулирани среди; тестове за вирусологични и паразитологични изследвания/, необходими за нуждите на лабораториите в отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“ и отдел „Санитарна микробиология” към „Дирекция лабораторни изследвания“ за работата им през 2018 г“.

„Периодични доставки на химикали, реактиви и сертифицирани сравнителни материали, необходими за работата на отдел „Химико -физични изследвания“ при РЗИ- Бургас през 2017 година“.

  2016 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Бургас“.

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.

„Провеждане на профилактични прегледи/ изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от Област Бургас“ по  две обособени позиции.

„Доставка на фабрично нови леки автомобили- категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас чрез наем за срок от 36 месеца, по следните две обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“;

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ - ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

Архив

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ – ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

Съобщение с изх. № 26-02-1/19.01.2024г. – Покана за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с две обособени позиции и предмет:  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на РЗИ Бургас за срок от 24  месеца“

 

Съобщение с изх. № 26-02-5/11.08.2023 г. до всички заинтересувани лечебни заведения относно покана за събиране на оферти по при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на скринингови изследвания с мобилен мамограф за превенция на рака на млечната жлеза в населени места от област Бургас“

Покана                                  Образци

Срок за получаване на оферти: 28.08.2023 г. до 17:00 ч.

Съобщение с изх. № 26-02-4/17.07.2023гна директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане в процедура  с предмет:  Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

срок до 17:00ч. на 28.07.2023г.

Съобщение изх. № 25-351/13.04.2023г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от 1 /една/ година по две позиции: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас“, Обособена позиция № 2 “Охрана със сигнално – охранителна техника и видеонаблюдение на сграда на РЗИ-Бургас“

  

– Съобщение с изх. № 26-02-9/14.10.2022 г. до всички заинтересувани участници относно покана за събиране на оферти по при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на имунизации от мобилни екипи  на лица до 18 години с пропуснати задължителни имунизации в съответствие с изискванията на Наредба № 15 за имунизациите в Република България“.

Покана                                   Образци

Срок за получаване на оферти: 24.10.2022 г. до 17:00 ч.

– Съобщение с изх. № 26-02-8/13.10.2022 г. до всички заинтересувани участници относно покана за събиране на оферти по при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на мамографски профилактични прегледи за осигуряване на достъп до здравеопазване на лица от ромски произход и на лица живеещи в отдалечени райони от лечебни заведения в населени места в област Бургас“ .

Покана                                   Образци

Срок за получаване на оферти: 24.10.2022 г. до 17:00 ч.

Съобщение с изх. № 26-02-2/29.06.2022 гна директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане в процедура  с предмет:  Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

  Съобщение изх. № 26-02-6/22.12.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от 1 /една/ година по две позиции: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас“, Обособена позиция № 2 “Охрана със сигнално – охранителна техника и видеонаблюдение на сграда на РЗИ-Бургас“

       Съобщение изх. № 26-02-5/22.12.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година“

Съобщение изх. № 26-02-4/10.12.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нужните на РЗИ Бургас за срок от 24 месеца“. Обособена позиция №1 – „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на РЗИ-Бургас“; Обособена позиция №2 „Предоставяне на интернет услуги за изнесените работни места на РЗИ-Бургас“

Съобщение с изх. № 26-02-2/25.05.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане в процедура  с предмет:  „Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

Публикувана на 18.09.2020 г. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ – Бургас от Служба по трудова медицина”

       Съобщение с изх. № 26-02-6/08.04.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

Съобщение изх. № 26-02-9/29.11.2019 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за  обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Строително ремонти дейности в помещения на РКМЕ при РЗИ-Бургас“

Съобщение изх. № 26-02-6/05.11.2019 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за  обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет:  Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нужните на РЗИ Бургас за срок от 24  месеца“. Обособена позиция №1 – „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на РЗИ-Бургас“; Обособена позиция №2 „Предоставяне на интернет услуги за изнесените работни места в РЗИ-Бургас“.

Публикувана на 19.09.2019 г. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилен мамограф за превенция на рака на млечената жлеза на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения, в населени места от област Бургас по изпълнение на дейностите за 2019 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.“

Покана          Образци

Срок за получаване на оферти: 27.09.2019 г. 17,00 ч.

Поради липса на подадени оферти, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:00ч на 16.10.2019г.

Публикувана на 20.08.2019 г. 16.30ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ – Бургас от Служба по трудова медицина”

Публикувана на 27.03.2019 г. 15.30ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

Публикувана на 21.12.2018 г. 14.00ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година“

Публикувана на 26.09.2018 г. 15.00ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на профилактични прегледи на лица от ромски произход в населените места от Област Бургас по изпълнение на дейностите за 2018 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.“ по следните обособени позиции:
І-ва обособена позиция: 
„Провеждане на профилактични ехографски прегледи на не по-малко от 500 лица от ромски произход в населените места от област Бургас;
ІІ-ра обособена позиция: 
“Провеждането на профилактични акушеро- гинекологични прегледи на не по-малко от 500 лица от ромски произход в населените места от област Бургас
            Покана          Образци

Срок за получаване на оферти: 10.10.2018 г.  17,00 ч.

Публикувана на 22.12.2017 г. 13.45ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас през 2018 г.“

Публикувана на 22.12.2017 г. 13.30ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година- през 2018 г.“

Публикувана на 13.12.2017 г. 10.30ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет„Избор на изпълнител за осъществяване на физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от две години“

Публикувана на 08.09.2017 г. 15.00ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Доставка на фиксирани телефонни услуги и интернет за нуждите на РЗИ Бургас”.

Публикувана на 24.08.2017 г. 17.00ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на профилактични прегледи/ имунизации по изпълнение на дейностите за 2017 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.“             Покана             Образци

Публикувана на 22.08.2017 г. 14.00ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включително извършване на ремонтни дейности и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска и лабораторна апаратура и оборудване, изброена в Списък –Приложение №1.

Публикувана на 11.05.2017 г. 13.00ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ – Бургас от Служба по трудова медицина”

Публикувана на 23.12.2016 г. 10.30ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас през 2017 г.“

Публикувана на 21.12.2016 г. 15.30ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас през 2017 г.“

Публикувана на 20.12.2016 г. 15.35ч. – Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година“

Публикуван на 05.10.2016г. – Обществена поръчка с предмет „полагане на асфалтова настилка на част от двора на Рзи – Бургас“

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

Архив

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за закупуване на софтуерни продукти.

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за избор на изпълнител за извършване на дейности по абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас през 2020 г.

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от 2 години по две позиции: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас“, Обособена позиция № 2 “Охрана със сигнално – охранителна техника и видеонаблюдение на сграда на РЗИ-Бургас“, чрез директно възлагане, по реда на чл. 20, ал.4, т.2 , Приложение №2 от ЗОП.

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти на доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на IP инфрачервена (термо) видео камера.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ЗОП (ОТМ. ДВ БР.13/2016 Г.)

Архив

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ЗОП (ОТМ. ДВ БР.13/2016 Г.)

13.04.2016 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ЧРЕЗ ПОКУПКА НА БИОПРОДУКТИ, ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И СРЕДИ /ДИАГНОСТИЧНИ СЕРУМИ; АНТИБИОТИЧНИ ДИСКОВЕ; E – TESTS; ДИАГНОСТИЧНИ БАКТЕРИОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ; СУХИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ И ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА СРЕДИ- СРЕДИ ЗА КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ, СРЕДИ ЗА САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ, СРЕДИ ЗА КОЗМЕТИКА, СРЕДИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА; АМПУЛИРАНИ СРЕДИ; ТЕСТОВЕ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНИ И ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБРАЗЦИ, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОБРАЗЦИ, СЪОБЩЕНИЕ,  ПРОТОКОЛ

12.02.2016 ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ НА ОБЕКТ- НЕДВИЖИМ ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.01.2016 г.ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА ОТДЕЛ „ХИМИКО -ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ПРИ РЗИ- БУРГАС ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“
ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,  ПРОТОКОЛ, ДОГОВОРИ

.11.12.2015 г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНА НА СГРАДА НА РЗИ-БУРГАС ПРЕЗ 2016 Г.“ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОКАНА, ПРОТОКОЛ, РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.12.2015 г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „АБОНАМЕНТНО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА РЗИ-БУРГАС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА“  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОКАНА, ПРОТОКОЛ, ДОГОВОР

23.10.2015 г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ, С ЕДНАКВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И ПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ РЗИ-БУРГАС ЧРЕЗ НАЕМ ЗА СРОК ОТ 48 МЕСЕЦА“ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОКАНА , ПРОТОКОЛ, ДОГОВОР

14.10.2015 Г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПЕДИАТРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 500 ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И НА ТАКИВА СЪС ЗАТРУДНЕН ДОСТЪП ДО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЛАСТ БУРГАС“ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОКАНА, ПРОТОКОЛ 27.10.2015, ДОГОВОР

29.07.2015 Г. -ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ДВА ФАБРИЧНО НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ-БУРГАС ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ- ЧРЕЗ НАЕМ ЗА СРОК ОТ 48 МЕСЕЦА”   ЗАПОВЕД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА БИОПРОДУКТИ, ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И СРЕДИ ПРЕЗ 2015 Г.“ ПРОТОКОЛ №1; ПРОТОКОЛ №2; ПРОТОКОЛ №3

ПЕРИОДИЧНИ ПОКУПКИ ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА, НЕОБХОДИМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА РЗИ-БУРГАС ПРЕЗ 2015 Г. ПРОТОКОЛ № 1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ – ПРОТОКОЛ №1; ПРОТОКОЛ №2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ – ПРЕКРАТЕНА. ДОКУМЕНТИ  ТУК  И ТУК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ – МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН  АПАРАТ ЗА ЕКГ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА СПЕШНИ ПАЦИЕНТИ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, ВЕДНО С МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА” – ПРОТОКОЛ – ТУК.