BulgarianEnglish
BulgarianEnglish

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Обучение

Следдипломно обучение

Условията и редът за провеждане и финансиране на следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването се уреждат с Наредба № 1 от 22.01.2015 година, обнародвана в ДВ бр. 7/2015 год., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.

Следдипломното обучение в системата на здравеопазването включва специализация и продължителна квалификация.
Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми, за определен срок.
Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.
Съществуват различни форми на продължителна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания (книги, списания).

Информация за учебните заведения, подготвящи кадри в областта на здравеопазването може да намерите тук.

 Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /попр. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г./

Съобщение

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – КОЦ-Бургас ЕООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – МЦ „Оксиком“ ООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ АД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – АМЦСМП-Очна клиника Д-р  Хубанов“ ЕООД, гр. Бургас

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности по лечебни заведения на територията на област Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – АМЦСМП-Очна клиника Д-р  Хубанов“ ЕООД, гр. Бургас

Обява за свободни работни места за лекари-специализанти УМБАЛ БУРГАС АД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – Проф. Д-р Иван Темков-Бургас ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – „Специализирана болница за рехабилитация-Бургаски минерални бани“ ЕАД гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – СМДЛ „Лина“ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности – „УМБАЛ-Бургас“ АД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности – УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от държавата

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник