Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

РЗИ – Бургас организира провеждане на курс за придобиване на правоспособност за

изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ /ДДД/ Дата на провеждане: от 10:00ч. на 21.11.2022г. до 25.11.2022г. Хорариум: 40 учебни часа Цена за едно лице: 259 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен...

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември  като „Европейски ден на радон“. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР