Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 ПРОЦЕДУРИ ПО РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ЦОП КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ПРОЦЕДУРИ ПО РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ЦОП КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП - Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ – Бургас.

Процедурата по Рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г. е обявена в АОП по партидата на Централен орган за покупки към Министерство на финансите /МФ/  под  № 00210-2016-0009.

Публикувана на 10.03.2017 г., 15:30 ч. Покана до изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР – 48/30.12.2016 г. за представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”.

Публикувани на 10.03.2017 г., 15:40 ч.  Техническа спецификация, Декларация по чл. 54 ал.2 т.7 ЗОП, Образец ценово предложение, Проект на договор.

         Публикуван на 27.03.2017 г., 15:30 ч. – Протокол № 1/22.03.2017 г. на комисията за разглеждане и оценяване на офертите в процедура по вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал.4 ЗОП) по Рамково споразумение № СПОР – 48/30.12.2016 г. на ЦОП към Министерство на финансите с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ – Бургас“.

          Публикувана на 27.03.2017 г., 15:35 ч.   Заповед № РД 18-04/27.03.2017 г. на Директора на РЗИ-Бургас относно класиране на участниците в процедура по вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал.4 ЗОП) по Рамково споразумение № СПОР – 48/30.12.2016 г. на ЦОП към Министерство на финансите.

          Публикувана на 03.05.2017 г., 15:30 ч.   Договор с № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”; Приложения към договор № 32-Д-05/25.04.2017 г.

         Обявление за възложена поръчка

Допълнително споразумение № РД 06-04/30.01.2019г. към Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”, сключен между РЗИ-Бургас и „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.

         Допълнителноспоразумение № РД 06-16/31.05.2019г. към Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане зануждите на РЗИ-Бургас”, сключен между РЗИ-Бургас и „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. и на основание Допълнително споразумение № 2/19.04.2019 г.

Допълнително споразумение № РД 06-24/30.10.2019г. към Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”, сключен между РЗИ-Бургас и „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. и на основание Допълнително споразумение № РД 06-16/31.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП - Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 23/13.11.2019 г. на ЦОП към Министерство на финанситe по централизирана обществена поръчка с предмет: «Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации»

Публикувана на 22.01.2020 г.: Покана с изх. 26-02-1/22.01.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ- Бургас”

Публикуван на 03.02.2020 г. Протокол от заседания на комисия за оценка на получени оферти в процедура по вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал.4 ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ – Бургас“

Публикуван на 03.02.2020 г.: Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията за разглеждане и класиране на получените оферти  в процедура по вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал.4 ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ – Бургас“ по Рамково споразумение № СПОР – 23/13.11.2019 г. на ЦОП към Министерство на финансите

Публикувана на 03.02.2020 г. Заповед № РД-11-4/03.02.2020 г. на Директора на РЗИ-Бургас относно класиране на участниците в процедура по вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал.4 ЗОП) по Рамково споразумение № СПОР – 23/13.11.2019 г. на ЦОП към Министерство на финансите

Договор № РД-11-5/17.02.2020 г.: за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП- вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас” по Рамково споразумение № СПОР-23 от 13.11.2019 г. на Централния орган за покупки

Обявление за възложена поръчка   АОП № 00210-2019-0012

Допълнително споразумение № 1/28.01.2021 г. към Договор№ РД-11-5/17.02.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас” между РЗИ-Бургас и  „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.

Обявление за изменение