Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Дирекция „Медицински дейности“ /МД/

Дирекция „Медицински дейности“ /МД/

*   0341Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

      Ø      Заявление аптеки

      Ø      Заявление ЛЗИБП

*   0465Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

      Ø      Заявление по образец

*   0685Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

      Ø      Заявление по образец

*   1088Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

      Ø      Заявление по образец

*   1336Прекратяване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

      Ø      Заявление по образец

*   1349Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Заявление за промяна по образец

      Ø      Заявление за закриване по образец

      Ø      Декларация

*   1660Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

      Ø      Заявление

      Ø      Заявление за промяна по образец

*   1793Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Книга за посещения по образец

      Ø      Съгласие по образец

  Ø      Удостоверение за регистрация     

      Ø      Заявление промяна по образец

*   2155Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Регистър

*   2241Издаване на становище за унищожаване на лекарства

      Ø     Заявление по образец

  Ø     Заповед за бракуване на лекарства

*   3041Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти отлечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

      Ø      Заявление за регистрация

      Ø      Заявление за промяна по образец

      Ø      Декларация

      Ø      Удостоверение