Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

 1. Приложените указания се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:
 2. втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
 3. първа доза от ваксината Janssen;
 4. бустерна доза ваксина срещу COVID-19

до 30 юни 2022 г. включително.

 • Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. следва да изпрати на посочен от РЗИ по адресна регистрация на лицето или негов представител електронен адрес или да занесе на място следната информация:
 • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
 • копие на  документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
 • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.

 • Документите по т. 2 се предоставят в съответното РЗИ най-късно до 15 юли 2022г. включително.
 • След получаване на посочените документи, определени за целта служители на РЗИ извършват преглед на тяхната пълнота и дали има съответствие на имената в тях.
 • Лицата, подали документите се информират относно тяхната пълнота и съответствие и евентуалната необходимост от допълнителна информация в кратък срок.
 • За лицата, които са подали документи, спрямо посочените изисквания, посоченият идентификатор се попълва от служителя на РЗИ в изготвена за целта таблица (Приложение 1).
 • Приложение 1 е заключена с парола електронна таблица. Определените служители на РЗИ, които ще попълват данните, следва да изпратят координатите си на електронна поща iteh@mh.government.bg, след което служител от дирекция „Електронно здравеопазване“ ще се свърже с тях за предоставяне на паролата за достъп до файла.
 • На 30 май, 30 юни и до 20 юли 2022г. попълнените таблици се изпращат на електронен адрес: support@his.bg  за проверка на съответствие с данните от НОИ.
 • Данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на добавка от 75 лв. към пенсията на лицата.