Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Метрология

Метрология

Дейността по метрологичното осигуряване  се изпълнява в съответствие със следните нормативни документи:

Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002 год.) и приетите Наредби към него ;

-„Методично указание за осъществяване на метрологичната дейност в системата на здравеопазването“, утвърден със Заповед № РД 09-17 от 23.01.2002 г. на министъра на здравеопазването (Служебен бюлетин на МЗ бр. 5 от 2002 год.) и Заповед № РД 15-671 от 08.04.2005 г. на министъра на здравеопазването;

-Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003 год.), в която са посочени средствата за измерване, техническите и метрологични характеристики към тях и методите за техния контрол.

Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, подлежаща  на   метрологичен контрол /съгласно Закона за измерванията/ е следната:

1.Везни с неавтоматично действие – чл.38. – подлежат на последваща проверка.

2.Клинични стъклени живачни термометри с устройство за максимум – чл.95. – одобряване на тип, първоначална проверка и не подлежат на последваща проверка – чл.111.

3.Клинични електрически термометри с максимално показание -чл.114. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.126.

4.Клинични електрически термометри за непрекъснато измерване -чл.131. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка-чл.145.

5.Манометри за кръвно налягане – чл.173. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.187.

6.Манометри, използвани в съоръжения под налягане – чл.189. -одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.206.

7.Дозиметри – чл.578. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.597.

8.Електрокардиографи – чл.702. – одобряване на типа. първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.714.

9.Аудиометри – чл.738. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.744.

10.Диоптрометри – чл.782. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на периодична проверка – чл.792.

Списъкът е уточнен с директорите на Гл. дирекции „Мерки и измервателни уреди“ и „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрология и технически надзор.

С Постановление на Министерския съвет № 356 от 24.09.1997 год. (ДВ бр. 88 от 1997 год.) беше отменено освобождаването от такса за метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции.

 В момента е в сила ПМС № 97 от 19.05.1999 год. (ДВ бр. 50 от 1999 год.) и неговото последно изменение и допълнение (ДВ бр. 32 от 2004 год.), за утвърждаване на Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор, и които са в сила и за системата на Министерството на здравеопазването. В следващата таблица е публикувана извадка от Тарифата:

Шифър Наименование на СИ Такса за из- питване за одобряване на тип (в лв.) Такса за проверка на едно СИ
първоначална (в лв.)

Последваща

(в лв.)

С0201 Везни с неавтоматично действие до 100 кg 500 50 10
С0202 Везни с неавтоматично действие до 2t 550 50 50
С0203 Везни с неавтоматично действие над 2t 550 100 100
С0401 Теглилки единични клас 2 X 2 X
С0402 Теглилки единични класове 3, 4 и 5 с маса до 5 kg X 0,5 X
С0403 Теглилки единични класове 3, 4 и 5 с маса 10 кg и 20 кg X 2 X
С0404 Теглилки разряд IV, класове 3, 4 и 5 с маса 250 кг и 1000 кg X 20 X
С0405 Комплект теглилки клас 2 X 20 X
С0406 Комплект теглилки клас 3 и клас 4 X 10 X
С0407 Комплект теглилки клас 5 X 10 X
С0501 Клинични стъклени живачни термометри с устройство за максимум 150 3 X
C0601 Клниични електрически термометри с максммално показание 150 4 4
С0701 Клинични електрически термометри за непрскъснато измерване 150 4 4
С0901 Манометри за кръвно налягане 300 50 10
С2501 Дозиметри – индивидуални 600 30 30
С2502 Дозиметри – клинични 600 100 60
С3201 Елсктрокардиографи 350 40 20
С3501 Аудиометри 500 50 35
С3801 Диоптрометри 300 20 20

За провеждане на последващ метрологичен контрол /съгласно чл. 842 от Наредбата/ ежегодно се подава заявление до РО на ГД “МИУ”-Бургас. Аналогично заявление се подава и за средства за измерване, претърпяли ремонт.

Образци от тези заявления можете да изтеглите от тук ->      Заявление

Заявленията се подават в Регионален отдел Бургас /към ГД на “МИУ”/,

гр. Бургас, к-с Славейков, ул. „Проф. Я. Якимов“, срещу бл.34, предпоследна спирка на автобус №12, стая 202, тел. 056 860143; 056 860149; 0884110502; 0878241528

При закупуване на медицинска апаратура с измервателни функции по номенклатура на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003 год.) е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите   по Закона за обществените поръчки, да се запишат следните текстове:

-„Фирмите, участнички в търга, да представят Удостоверение за одобрен тип на съответния апарат, издадено от Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съгласно чл.31./1/ и чл.32. /I/ от Закона за измерванията / ДВ бр. 46 от 2002 г./ и по реда на Глава трета, Раздел II от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ( ДВ бр. 98 от 2003 год.).“ ;

-„Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат /документ за упълномощаване/ за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат.“ ;

-„Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за реализирането на задължителната последваща метрологична проверка след ремонт, извършвана от Държавната агенция за метрология и технически надзор, на основание чл. 43. ал. 2. и чл. 45. от Закона за измерванията и чл. 841. ал. 2. от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“.

   При закупуване на медицинска апаратура извън номенклатурата на Наредбата е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите да се запишат следните текстове:

-„Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат“ ;

-„Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за гарантиране  на проследимост, точност и достоверност на измерванията на съответния апарат.“