Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Дирекция „Обществено здраве“ /ОЗ/

Дирекция „Обществено здраве“ /ОЗ/

*   0258Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

*   0259Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове (УП) и за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на терен (площадка)

      Ø      Заявление – здравно заключение

      Ø      Заявление – здравно заключение ИЙЛ

*   0268Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

*   0466Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

      Ø      Заявление за регистрация

      Ø      Уведомление за промяна

*   0882Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

*   1089Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

      Ø      Заявление по образец

*   1338Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (по реда на ЗУТ)

      Ø      Заявление по образец

*   1350Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

      Ø      Заявление по образец

*   1552Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ

      Ø      Уведомление

      Ø      Уведомление-промяна

      Ø      Уведомление-транспортно средство

*   1553Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

      Ø      Заявление по образец

*   1795Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

      Ø      Заявление по образец

*   1870Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект (внесен за разглеждане на експертен съвет в РЗИ-Бургас)

      Ø      Заявление по образец

*   3047. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

      Ø      Заявление по образец

      Ø     Декларация