Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ /АПФСО/

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ /АПФСО/

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ /АПФСО/

*     0003Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

      Ø      Заявление по образец

*     0477Издаване на заверен запис и допълнителен екземпляр от документ

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Заявление по образец за издаване на заверено копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

*     2133Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

      Ø      Заявление по образец

*     2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. УП-2), въз основа на ведомости и/или други документи намиращи се в архива и/или служебното/трудовото досие на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

      Ø      Заявление по образец