Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

– на длъжност „Лекар“ – 10 лица с образователно-квалификационна степен магистър;

– на длъжност „Фелдшер“ – 4 лица с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър;

Телефон за връзка с Експерт управление на човешките ресурси – 056/871 928